Elevi non-UE

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

1. Înscrierea în învățământul preuniversitar

1.1. Condiții de admitere

1.1.1. Pot fi înscriși în învățământul preuniversitar din România elevii din state terțe UE dacă unul dintre părinți, tutori sau susținători legali se încadrează în una din următoarele situații:

este repatriat;
are, prin căsătorie, domiciliul în România;
este posesorul unui permis de ședere în România;
desfășoară, în conformitate cu prevederile legale, activități pe teritoriul României;
se află la studii în învățământul universitar sau postuniversitar de stat/particular acreditat din România.

1.2. Dosarul de candidatură

1.2.1. Dosarul elevului se transmite la MEN – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE), de către ISJ/ISMB pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care se optează și conține următoarele documente:

Copii ale documentelor de identitate ale elevului și ale părinților/tutorelui/susținătorului legal (certificat de naștere elev, pașaport elev, pașaport părinți, permis de ședere elev, permis de ședere părinți, dacă posedă);
Copie și traducere legalizată a certificatului de naștere al elevului;
Copie a hotărârii judecătorești privind încredințarea copilului minor, după caz;
Copii și traduceri legalizate ale situațiilor școlare;
Cerere de înscriere la studii, avizată de conducerea unității de învățământ la care se va face înscrierea.

1.3. Înscrierea la studii

1.3.1. Înscrierea se realizează prin aprobarea emisă de către MEN – DGRIAE, în baza actelor de studii din dosarul personal, fără examene de diferență.

1.3.2. Înscrierea elevilor din state terțe UE, în baza perioadelor de studii efectuate în străinătate, dovedite prin situații școlare, se poate realiza și pe parcursul anului școlar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115/2014 

1.3.3. La solicitarea părinților/tutorelui, înscrierea elevului se poate realiza și într-o clasă inferioară nivelului de studii rezultat din acte.

1.4. Taxe de școlarizare

1.4.1. În învățământul obligatoriu, elevii străini beneficiază de școlarizare în aceleași condiții ca și cetățenii români.

1.4.2. În învățământul liceal secundar superior, elevii din state terțe UE plătesc taxe de școlarizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2010.

1.4.3. În învățământul preuniversitar de toate gradele pot fi școlarizați cetățeni străini care au obținut o formă de protecție în România, în aceleași condiții ca și cetățenii români. Clasa în care pot fi înscriși elevii din această categorie, care nu au acte de studii, va fi stabilită în urma evaluării realizate de către unitatea școlară nominalizată de ISJ/ISMB.

2. Susținerea examenului de bacalaureat de către cetățenii din state terțe UE care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învățământ și nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia

2.1. Cetățenii din state terțe UE care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învățământ și nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia pot susține, la cerere, examenul național de bacalaureat, în funcție de profilul studiilor preuniversitare absolvite, într-un centru de examen stabilit de către Comisia de Bacalaureat Județeană/ a Municipiului București.

2.2. Susținerea examenului național de bacalaureat de către cetățenii din state terțe UE care au finalizat studiile liceale în alt sistem de învățământ și nu sunt posesori ai unei diplome de bacalaureat sau echivalentul acesteia, este condiționată de achitarea taxei de școlarizare, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2010.