Descriere

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.05.2016

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi, care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie ce desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii.

Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate atât prin formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socioeconomic, cât și prin  cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. Toate acestea sunt realizate cu respectarea următoarelor principii:

    a) principiul autonomiei universitare;

    b) principiul libertăţii academice;

    c) principiul răspunderii publice;

    d) principiul asigurării calităţii;

    e) principiul echităţii;

    f) principiul eficienţei manageriale şi financiare;

    g) principiul transparenţei;

    h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;

    i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;

    j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;

    k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;

    l) principiul centrării educaţiei pe student.

Structura anului universitar (conform Legii nr. 1/2011 – art. 136)

  • Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor.
  • Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene.
  • Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar.
  • În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.
  • Senatul universitar al fiecărei instituţii de învăţământ superior aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu.