Studii universitare de doctorat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

IMPORTANT!

În conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 3.329/14.03.2018, valoarea burselor de care beneficiază studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, a fost majorată.

***

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Acestea se desfăşoară pe baza Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.Durata acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanţarea studiilor de doctorat poate fi realizată şi de persoane juridice de drept privat sau de institute de cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract.

Admiterea. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalenta acesteia.

Pentru admiterea  puteți consulta Metodologia-cadru privind organizarea admiterii a fost aprobată prin ordin de ministru din secțiunea "Acte normative"

Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi de şcoala doctorală.

Finalizarea. Programele de studii universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea publică în faţa comisiei de doctorat a tezelor de doctorat.Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător" comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor, propunere care se înaintează CNATDCU, spre validare.CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor. După validarea tezei de doctorat se atribuie titlul de doctor prin ordin al ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice.

Instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, pot solicita Ministerului Educaţiei Naționale (MEN) aprobarea de noi domenii de doctorat,conform ordinului de ministru nr. 5125 /2015, disponibil atașat în secțiunea Cadru normativ.

Alte informații relevante:

Cadru normativ: