STUDENȚI NON-EU

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

1. Înscrierea la studii universitare (licență, masterat, doctorat) și postuniversitare în domeniul medical (rezidențiat)

1.1. Anul pregătitor

Cetățenii străini din state terțe UE sunt înscriși la studii universitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia își însușesc cunoștințele necesare de limbă, precum și cunoștințele specifice, în corelare cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.).

Durata cursului pregătitor pentru studii  preuniversitare și pentru studii universitare de licență este de 1 an școlar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat și studii postuniversitare de rezidențiat este de cel puțin 6 luni.

NOU! Instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române

Atenție: Rezidențiatul se efectuează numai în limba română.

1.2. Categoriile de persoane exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română

Persoanele care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați într-o unitate școlară din sistemul național din România;
Cei care, în vederea înscrierii în învățământul preuniversitar (cu excepția învățământului primar), promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie formată din directorul școlii/liceului și din doi profesori de limba română;
Cei care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba română, în urma  examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare/program de studii de limba și literatura română autorizat provizoriu sau acreditat, sau în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare/program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un Certificat de competență lingvistică.

1.3. Studii în limbi străine

La programele de studii în care procesul didactic se desfășoară în limbi străine, admiterea este condiționată de promovarea unui test de cunoștințe lingvistice. Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din țări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă.

1.4. Dosarul de candidatură

 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studiu (ANEXA nr. 2), în două exemplare;
 • Actul de studii - copie și traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de master  sau echivalentul acestora);
 • Foile matricole – copii și traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidaților care solicită recunoașterea unor perioade de studii;
 • Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;
 • Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
 • Copie după pașaport;
 • Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

1.5. Procedura de aplicație

Candidații transmit dosarele direct la instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu pentru care optează. Instituțiile de învățământ superior evaluează  dosarele conform reglementărilor în vigoare și comunică MEN – DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare.
MEN transmite scrisorile de acceptare la studii instituției de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice. 

3. Înmatricularea la studii

3.1. Înmatricularea la studii universitare (licență, masterat, doctorat) se realizează conform calendarului stabilit de instituția de învățământ superior, până cel  târziu la sfârșitul semestrului întâi al anului universitar pentru care s-a emis aprobarea, potrivit legislației în vigoare.

3.2. Înmatricularea la studiile de specializare postuniversitară în domeniul medical se va realiza până cel târziu la 31 martie 2017.

3.3. La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii”.

4. Taxe de școlarizare

Cuantumul minim al taxelor de școlarizare pentru cetățenii străini din statele terțe este prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European si din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

Pornind de la acestea, instituțiile de învățământ își stabilesc propriile taxe de școlarizare.

5. Burse acordate de MEN în baza Hotărârii Guvernului  nr. 288/1993 privind școlarizarea în România a cetățenilor din alte țări, republicată, cu modificările ulterioare și a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

5.1. Organizarea și desfășurarea concursului

5.1.1. Fiecare instituție de învățământ superior acreditată care școlarizează studenți din state terțe UE (cu excepția cetățenilor moldoveni, a cetățenilor străini de etnie română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate) înmatriculați pe locuri cu taxă (în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2010), cu rezultate profesionale și științifice deosebite va înainta MEN – DGRIAE:

maximum 6 dosare de candidatură;
adresa oficială, semnată de rectorul instituției de învățământ;
centralizatorul care conține clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor.

5.2. Dosarul de concurs

 • situația școlară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidații care care solicită continuarea studiilor universitare de licență;
 • copie după diploma de licență și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau, adeverință din care să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu precum și rezultatele obținute la examenul de licență (pentru absolvenții 2016),  pentru candidații care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau studii postuniversitare de rezidențiat, de specializare (domeniul medical), după caz;
 • curriculum vitae, lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate, referate, recomandări de la cel puțin două cadre didactice universitare sau specialiști ai domeniului - pentru candidații la studii universitare de doctorat;
 • copie legalizată după actul de naștere;
 • copie după pașaport;
 • copie după permisul de ședere în România.

5.3. Procedura de aplicație

Senatele instituțiilor de învățământ superior acreditate vor stabili criteriile pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi și le vor aduce la cunoștința potențialilor candidați prin afișarea acestora pe site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ superior.
Lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul instituției de învățământ superior acreditate și va fi afișată pe site-ul oficial.
Lista nominală și dosarele candidaților vor fi înaintate MEN - DGRIAE,  până la data de 1 noiembrie 2016.

5.4. Condiții de participare

Pot candida studenții, cetățeni străini (cu excepția celor care se află într-un an terminal) care au absolvit cel puțin un an de studii (în afara anului pregătitor) într-o instituție de învățământ superior acreditată de stat din România  și au obținut media  minim 8,00 și absolvenții cetățeni străini ai universităților de stat acreditate care au obținut o medie generală de cel puțin 8,00.

5.5. Selecția candidaților

5.5.1. Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile și avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universități și, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

5.5.2. În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face în funcție de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat și, în cele din urmă, licență.

5.5.3. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur ciclu de studii, un al doilea program de studii putând fi urmat doar în regim cu taxă în valută.

5.6. Condiție pentru păstrarea bursei

5.6.1. Beneficiarul unui grant de studii care, la finele anului universitar, nu realizează numărul de 60 de credite, pierde calitatea de bursier al statului român. În caz contrar, continuarea studiilor se poate realiza în regim cu taxă în valută.