Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.08.2017

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

Solicitant: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Valoarea totală a proiectului:                                       20.261.691,98 lei

Partener:                                                                 ACADEMIA ROMÂNĂ

ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN PROGRAMUL OPERAȚIONAL

 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP Scopul proiectului: Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a elabora politici bazate pe evidențe, pentru îmbunătățirea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior, precum și o mai bună corelare a acestora cu nevoile pieței muncii

Obiectivele specifice ale proiectului:

 •  Îmbunăățirea capacității de planificare strategicăa Ministerului Educaței Națonale ș Cercetăii Șiințfice privind elaborarea unor politici și a unor instrumente care săconducăla creșterea anagajăii absolvenților pe piața muncii;
 •  Îmbunăățirea procesului decizional la nivelul Ministerului Educaței Națonale ș Cercetăii Șiințfice, de a formula analize și prognoze prin dezvoltarea unor parteneriate și a unui mecanism permanent de consultare MENCS-universități-angajatori, inclusiv dezvoltarea unor instrumente și metodologii privind învățarea aplicată
 •  Îmbunăățirea capacității sistemului de management al sistemului de educație prin dezvoltarea competențelor managerilor din sistemul de învățăânt superior;
 •  Dezvoltarea capacității sistemului privind consilierea și orientarea profesională

GRUP ŢINTĂ

 •  50 persoane din MENCS - participante la stagii de instruire în utilizarea instrumentelor dezvoltate prin proiect (28 dintre aceșia vor participa la schimburi de bune practici în țăile UE); vor participa și la cursurile derulate pentru personalul de conducere din universități (vor obțne ceretificarea participăii);
 •  500 de persoane - personal de conducere din universități (participanți la cursurile organizate de Centrul pentru Profesionalizarea Managementului Universitar de de bunăguvernanță leadership, management universitar, planificare strategică monitorizare și evaluare politici, programe) – vor obține certificarea participăii.

REZULTATELE PROIECTULUI

 •  Mecanism de monitorizare dedicat învățăântului superior din Romania.
 •  Analizăcomparativă la nivel internațional (nivel european și nivelul SUA) privind instrumentele de monitorizare a absolvenților pe piața muncii
 •  Analizărealizatăprivind calitatea și relevanța programelor oferite de universități pe domenii de specializare (la nivel regional)
 •  Studiu de impact realizat al strategiilor și al diferitelor intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățăânt superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor
 •  Analizărealizatăprivind eficiența și eficacitatea instituților de învățăânt superior din perspectiva de a elabora prognoze
 •  Ghid de bune practici realizat privind consilierea în universități
 •  Ghid de bune practici întocmit pentru realizarea stagiilor de practică
 •  Mecanism de comunicare și participare la procesul decizional realizat privind implicarea universitățlor în procesul de dezvoltare regională
 •  Politicăpublicărealizatăde operaționalizare a Centrului de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU)